El patronat es composa d'un mínim de quatre persones, sent les que decideixen en darrera instància quins son els objectius a assolir.